UDK 355.1:[327.51(1-622NATO)(497)
Biblid: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 4, str. 432-451
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1804432K

Pregledni članak
Primljeno: 03 Dec 2018
Prihvaćeno: 17 Dec 2018

UTICAJ GEOPOLITIČKIH OKOLNOSTI NA STVARANJE POSTMODERNIH VOJSKI NA ZAPADNOM BALKANU: SLUČAJEVI HRVATSKE I ALBANIJE

KUVEKALOVIĆ Jovanka (Studentkinja doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), kuvekalovicj@gmail.com

Rad testira valjanost teorijskog koncepta Čarlsa Moskosa o postmodernom razvoju vojske primenom na slučajeve Hrvatske i Albanije usled njihove uslovljenosti geopolitičkim okolnostima u vidu integracionih procesa u NATO. Nakon završetka Hladnog rata i okončanja bipolarne podele sveta promenjen je i geopolitički kontekst, što je uticalo na promenu karaktera bezbednosnih pretnji, fizionomije ratovanja, pa samim tim i karaktera oružanih snaga. Pojava savremenih bezbednosnih rizika uslovila je adaptaciju kapaciteta NATO-a u funkciji njegovog opstanka i doprinosa miru i stabilnosti na regionalnom i međunarodnom nivou, a bojazan izvesnog broja evropskih država da se ne mogu samostalno suočiti sa asimetričnim pretnjama iznedrila je potrebu integracije u Alijansu. Autorka uzima Republiku Hrvatsku i Republiku Albaniju kao relevantne za predmet ovog istraživanja budući da je reč o prvim zemljama Zapadnog Balkana koje su postale članice NATO-a, a analizu usredsređuje na zvanična strategijskodoktrinarna dokumenta. Autorka zaključuje da je stvaranje postmodernih vojski zemalja Zapadnog Balkana i članica NATO-a, odnosno Hrvatske i Albanije, uslovljeno geopolitičkim okolnostima nastalim nakon Hladnog rata.

Ključne reči: posthladnoratovska era, postmoderna vojska, geopolitika, NATO, Zapadni Balkan, Albanija, Hrvatska