UDK 321.7:316.42(4-11)
Biblid: 0025-8555, 71(2019)
Vol. 71, No 2, str. 188-214
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1902188D

Originalni naučni rad
Primljeno: 07 May 2019
Prihvaćeno: 13 Jun 2019

KRIZA DEMOKRATIJE U ISTOČNOJ EVROPI: (NE)USPEŠNA POLITIČKA INTEGRACIJA NOVIH ČLANICA?

DABIĆ Dragana (Autorka je istraživač-pripravnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), ddabic@diplomacy.bg.ac.rs

Pretpostavka od koje se u radu polazi je, da kada se radi o njenim punopravnim članicama, Evropska unija ne poseduje delotvorne pravne i političke mehanizme da sankcioniše i/ili preokrene njihovo demokratsko nazadovanje. Autorka analizira političku volju, sposobnost i legitimitet Evropske unije da brani osnovne vrednosti saopštene u Osnivačkom aktu na primerima kršenja liberalno-demokratskih normi od strane vlada u Mađarskoj, Poljskoj i Rumuniji. Cilj rada je da ispita uticaj upitne političke integracije istočnoevropskih zemalja po nastavak proširenja Unije na region Zapadnog Balkana. Autorka zaključuje da bi Evropska unija mogla da se suoči sa negativnim posledicama u godinama koje dolaze usled pragmatične politike podrške stabilokratskim režimima i, generalno, ambivalentnog stava prema budućnosti proširenja. Popuštanje državama kandidatima po pitanju ispunjenja kriterijuma iz Kopenhagena u zamenu za zadovoljenje trenutnih geopolitičkih interesa evropskih elita rezultiralo bi daljim sumnjama u već uzdrmani kredibilitet projekta izgradnje evropskog identiteta na temelju zajedničkih vrednosti i gubitkom reputacije tzv. normativne sile koja unapređuje globalne odnose kroz širenje sopstvenih načela i vrednosti.

Ključne reči: Evropska unija, demokratsko nazadovanje, vladavina prava, iliberalna demokratija, Mađarska, Rumunija, Poljska, Zapadni Balkan, stabilokratija