UDK 341.233
Biblid: 0025-8555, 71(2019)
Vol. 71, No 2, str. 244-258
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1902244N

Originalni naučni rad
Primljeno: 28 Mar 2019
Prihvaćeno: 06 May 2019

KORENI IDEJE HUMANITARNE INTERVENCIJE U DELU DE IURE BELLI AC PACIS HUGA GROCIJUSA

NOVAKOVIĆ Marko (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), marko@diplomacy.bg.ac.rs

Hugo Grocijus se sa dobrim razlogom smatra jednim od „očeva“ modernog međunarodnog prava iako je i među njegovim savremenicima ali i prethodnicima bilo naučnika koji su izuzetno doprineli postavljanju temelja međunarodnog prava kakvog danas poznajemo. Pojam humanitarne intervencije ima posebno mesto u njegovom čuvenom delu De iure belli ac pacis. Jedini pravi način da se istraži pitanje nastanka ideje humanitarne intervencije u ovom kapitalnom delu međunarodnog prava je kroz analizu u odgovarajućem vremenskom kontekstu, uz poseban osvrt na okolnosti života i rada Huga Grocijusa, što će autor i učiniti. Poseban osvrt biće dat na progresivne ideje Huga Grocijusa u delu De Iure Belli ac Pacis u kontekstu kolonijalističke politike Holandije 17. veka. Konačno, ovaj rad će demonstrirati da nije moguće da se o delu Huga Grocijusa govori niti kao u potpunosti lišenoj utilitarističke dimenzije niti (još manje) kao instrument državnih ciljeva. Autor zaključuje da je istina između dva ekstremna viđenja (ne nužno na sredini) i kroz prizmu međusobnog uticaja mnogih faktora njegovo delo i treba posmatrati.

Ključne reči: Hugo Grocijus, De Iure Belli ac Pacis, humanitarna intervencija, međunarodno pravo, suverenitet, Mare Liberum