UDK 316.46:327
Biblid: 0025-8555, 71(2019)
Vol. 71, No 3, str. 311-334
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1903311A

Pregledni članak
Primljeno: 13 Aug 2019
Prihvaćeno: 22 Aug 2019

ULOGA MEĐUNARODNOG AUTORITETA U LEJKOVOJ HIJERARHIZOVANOJ „SHEMI“ SVETSKE POLITIKE

Ajzenhamer Vladimir (Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti), ajzenhamer@fb.bg.ac.rs

Iako se u nauci o međunarodnim odnosima lako može postići saglasnost različitih teorijskih pristupa po pitanju uloge i važnosti moći u svetskoj politici, čak i elementarni konsenzus izostaje kada je u pitanju njeno definisanje, odnosno pokušaj da se dokuči njena priroda. U ovom radu opredelili smo se za analitički osvrt na jednu od mogućih interpretacija moći koja, po svome pojmovnom obuhvatu i objašnjenju načina funkcionisanja međunarodnog poretka, odskače od ustaljenih teorijskih koloseka nauke o međunarodnim odnosima. Reč je o Lejkovom (David A. Lake) konceptu autoriteta kao forme međunarodne moći, koji predstavlja jedan od temeljnih stubova njegove teorije hijerarhije u međunarodnim odnosima. Pozicionirajući se kao „kritički realista”, Lejk svoju teorijsku konstrukciju zida na konceptu međunarodnog autoriteta kao manifestacije moći podjednako važne, ako ne i važnije, od prisile. U nastavku rada, sadržaj ovog koncepta biće upoređen sa drugačijim teorijskim interpretacijama međunarodne moći, prevashodno onim koje su mu prethodile. Svrha komparacije je isticanje teorijskih prednosti Lejkovog tumačenja strukture međunarodnog sistema. Takođe, namera nam je da ovim radom u domaćoj akademskoj javnosti doprinesemo daljoj popularizaciji Lejkovog (u određenoj meri „nekanonskog“) promišljanja ustrojstva svetske politike, prvenstveno među mlađim istraživačima usmerenim dominantno na mainstream teoretičare međunarodnih odnosa.

Ključne reči: međunarodni odnosi, Dejvid Lejk (David Lake), međunarodni autoritet, moć, međunarodne hijerarhije, podređenost, nadređenost