UDK 327.51:355(497.6)
Biblid: 0025-8555, 71(2019)
Vol. 71, No 3, str. 335-360
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1903335D

Pregledni članak
Primljeno: 19 Jul 2019
Prihvaćeno: 22 Aug 2019

BOSNA I HERCEGOVINA NA NEIZVESNOM PUTU KA ČLANSTVU U NATO

ĐUKANOVIĆ Dragan (Vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), dragandjuk@yahoo.com

U ovom radu autor analizira nakon 2006. godine otpočeti put Bosne i Hercegovine ka članstvu u Severnoatlantskom savezu. U tom smislu on kroz prizmu neoklasičnog realizma analizira nastojanja NATO da se i dalje širi na Zapadnom Balkanu, što se odražava i na Bosnu i Hercegovinu i pored brojnih unutrašnjih nesaglasnosti po ovom pitanju. Dakle, ovaj put Bosne i Hercegovine u NATO postao je jedna od glavnih okosnica sukobljavanja između bošnjačkih, srpskih i hrvatskih nacionalnih elita. Autor posebno ističe insistiranja Sjedinjenih Američkih Država da se ovaj put Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu u NATO ubrza, a posebno nakon prilično iznenadne aktivacije Akcionog plana za članstvo krajem 2018. godine. Od unutrašnje dinamike odnosa unutar Bosne i Hercegovine će, zaključuje autor, kao i odnosa susedne Srbije i Hrvatske, umnogome zavisiti i način na koji će se ulazak u NATO realizovati. On to posebno ističe imajući u vidu osnaženu ulogu Ruske Federacije u jednom od entiteta – Republici Srpskoj.

Ključne reči: Bosna i Hercegovina, Severnoatlantski savez, Akcioni plan za članstvo, Sjedinjene Američke Države, susedi