UDK 327::911.3
Biblid: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 1, str. 129-157
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2001129M

Originalni naučni rad
Primljeno: 23 Dec 2019
Prihvaćeno: 16 Mar 2020

NEOKLASIČNA GEOPOLITIKA: PRELIMINARNI TEORIJSKI PRINCIPI I METODOLOŠKE SMERNICE

MORGADO Nuno (Adjunct Professor, Institute of Political Studies, Charles University, Prague, and Research Fellow, CIAS – Corvinus University of Budapest, Hungary), nuno.morgado@fsv.cuni.cz

Rad nastoji da izjednači geopolitičke studije i neoklasičnu geopolitiku. Shodno tome, ciljevi ovog rada su prevashodno konceptualni i operacionalni, i usmereni su na predstavljanje novih originalnih definicija geopolitičkih studija, te na objašnjenje neoklasičnog geopolitičkog modela i njegovih varijabli: sistemskih podstreka, percepcije i sposobnosti geopolitičkih delatnika i ishoda spoljne politike (prevashodno geopolitičkog dizajna). Autor smatra da centralni problem leži u povezivanju nekoliko teorijskih i metodoloških doprinosa ka koherentnom i novom geopolitičkom modelu, u okviru ograničenja fenomenološke sfere i sfere mekog pozitivizma. Struktura ovog kvalitativnog rada podeljena je na dve celine koje: 1) formulišu lanac teorijskih osnova geopolitičkih studija, i 2) opisuju metodološke korake koje geopolitičke studije mogu upotrebljavati. Autor pruža: a) novu definiciju geopolitičkih studija; b) objašnjenje pojma geomisguidence; c) razlaganje i uokviravanje Racelovog pojma „osećaja prostora” (Raumsinn); i d) sistematizuje i procenjuje literaturu geopolitičkih studija na različitim jezicima, iz perspektive teorije i metodologije. Navedeni nalazi okrenuti su ka praktičnim aspektima operacionalizacije geopolitičkih studija, sa zaključkom da analiza lokacije države nije dovoljan konstitutivni element geopolitičkih studija kao pristupa proučavanja međunarodnih odnosa.

Ključne reči: geopolitičke studije, metodologija, potencijal, geopolitički delatnik, geopolitički dizajn, spoljna politika