UDK 339.92(510:4-12)
Biblid: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 2, str. 311-336
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2002311D

Originalni naučni rad
Primljeno: 05 Feb 2020
Prihvaćeno: 17 Feb 2020

MEHANIZAM SARADNJE CIE-KINA I INICIJATIVA POJASA I PUTA: OD IDEJE DO INSTITUCIONALIZACIJE – ŠEST GODINA KASNIJE

Dimitrijević Duško (Principal Research Fellow, Institute of International Politics and Economics, Belgrade), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs
Jokanović Nikola (China Foreign Affairs University, Beijing)

U radu se analizira proces institucionalizacije međuvladine saradnje i koordinacije državnih politika kroz mehanizam saradnje zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE) i Kine poznatiji u javnosti kao “16+1” (odnosno, kao “17+1” počev od 2019. godine). Kroz eklektičku sliku razvoja savremenih međunarodnih odnosa, autori na metodološki pristupačan način ukazuju da ovaj mehanizam saradnje predstavlja značajan podsticaj za razvoj međunarodnih odnosa. S obzirom da je Kina preuzela dominantnu ulogu u redefinisanju „Globalnog sistema upravljanja“ čiji su ciljevi uravnotežen i održiv međunarodni razvoj, za njihovo ostvarenje Kina je utvrdila određene ideološke okvire koji su prisutni u njenoj spoljnoj politici kroz Inicijativu pojasa i puta. Kroz ovu Inicijativu, Kina nastoji postići šire ciljeve strategije razvoja Novog puta svile koja ne samo da određuje pravce unutrašnjeg razvoja Kine, već daje smernice za njenu stratešku saradnju sa susednim zemljama kao i sa zemljama na drugim kontinentima. Sledstveno, i sam mehanizam “16+1” (danas “17+1”), na taj način dobija važnu ulogu u ojačavanju kineske spoljnopolitičke pozicije i to, ne samo u odnosu na CIE, već i u odnosu na ostale evropske zemlje, uključujući i EU u celini.

Ključne reči: Mehanizam saradnje „16 + 1“, Inicijativa pojasa i puta, razvojna strategija Novog puta svile, Kina, CEEC