UDK 339.923:061.1EU 327(497.11)(061.1EU:510)
Biblid: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 2, str. 337-355
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2002337V

Originalni naučni rad
Primljeno: 20 Feb 2020
Prihvaćeno: 07 Mar 2020

INTEGRACIJA U EVROPSKU UNIJU I INICIJATIVA POJAS I PUT: INTERESANTAN SLUČAJ SRBIJE

VUČIĆ Mihajlo (Research Fellow, Institute of International Politics and Economics, Belgrade), mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs

Tema ovog članka je srpska spoljna politika između njenih glavnih strateških ciljeva - članstva u Evropskoj uniji i saradnje sa Kinom u okviru Inicijative Pojas i put. Srbija svoju spoljnu politiku zasniva na četiri stuba – procesu pridruživanja EU i tri strateška partnerstva sa velikim svetskim silama – Kinom, Sjedinjenim Državama i Rusijom. Međutim, s obzirom da proces pristupanja EU zahteva da Srbija striktno poštuje svoje obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Ugovora o uspostavljanju transportne zajednice i drugih ugovora potpisanih sa EU, oni su ponekad u sukobu sa projektnim aktivnostima iz procesa partnerstva Pojasa i puta. Najčešće je to slučaj u odnosu na konkurenciju i zaštitu životne sredine. Autor daje analizu glavnih tačaka mogućeg sukoba i ukazuje na dvostruki standard u pristupu Evropske unije Inicijativi Pojas i put. Zatim iznosi argumente koji ukazuju na to da Pojas i put mogu poslužiti kao most između zemalja kandidata i unutrašnjeg tržišta EU. Autor zaključuje da, iako postoje određena strukturna opravdanja za skepticizam EU prema Pojasu i putu, najbolji način da se on prevaziđe je insistiranje na političkom dijalogu na mnogim postojećim nivoima između EU i Kine, s ciljem razmene informacija između njih o pravilima, politikama i standardima EU kojima se osigurava da kineske investicije i druge finansijske aktivnosti u Srbiji budu u skladu sa obavezama pridruživanja.

Ključne reči: evropske integracije, Srbija, Inicijativa Pojasa i put, spoljna politika