UDK 327::911.3(510:497) 339.5/.9(510:497)
Biblid: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 2, str. 356-376
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2002356S

Pregledni članak
Primljeno: 10 Feb 2020
Prihvaćeno: 28 Feb 2020

KINESKA GEOPOLITIKA I GEOEKONOMIJA 21. VEKA: DOKAZ SA ZAPADNOG BALKANA

ŠEKARIĆ Nevena (Research Assistant, Institute of International Politics and Economics, Makedonska 25, Belgrade), nevena.sekaric@diplomacy.bg.ac.rs

Osnovna teza ovog članka je da Narodna Republika Kina, u skladu sa snažnom geopolitičkom strategijom, koristi geoekonomska sredstva u kontekstu preoblikovanja uticaja globalnih sila u različitim delovima sveta. Jedna od tih prostornih dimenzija kineske dominacije odnosi se na Zapadni Balkan, prvenstveno kroz ekonomsko prisustvo Kine u ovom regionu. U članku se najpre razmatra pitanje koncepata geopolitike i geoekonomije, a potom i prisustvo Kine u regionu Zapadnog Balkana i procvat infrastrukturnih projekata u domenu transporta i energetike. Za istraživanje su korišćene postojeće baze podataka o ekonomskoj uključenosti Kine u različitim sektorima ekonomije širom sveta, uglavnom China Global Tracker Investment (CGIT) i AidData Global, službene kineske baze finansijskih podataka za zemlje Zapadnog Balkana u periodu 2013-2018. Posebna pažnja je posvećena koristima koje Kina ima u pogledu realizacije tih projekata, iako tržište zemalja Zapadnog Balkana po sebi nije privlačno. Najzad, iznete su i neke zaključne primedbe u pogledu potencijala kineske strategije za preispitivanje političke i bezbednosne dinamike na Zapadnom Balkanu.

Ključne reči: Narodna Republika Kina, Zapadni Balkan, geopolitika, geoekonomija, Inicijativa Pojasa i puta, saradnja 16+1, infrastrukturni projekti