UDK 355.02:629.76/.78(73)
Biblid: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 4, str. 653-677
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2004653S

Originalan naučni rad
Primljeno: 23 Oct 2020
Prihvaćeno: 23 Nov 2020

AMERIČKE SVEMIRSKE SNAGE U GEOPOLITIČKOM KONTEKSTU: MIROLJUBIV RAZVOJ ILI NAORUŽAVANJE SVEMIRA?

STOJANOVIĆ Bogdan (Istraživač saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), bogdan.stojanovic@diplomacy.bg.ac.rs

U radu se istražuje koliko je osnivanje Svemirskih snaga SAD uticalo na druge države da ubrzaju svoje svemirske aktivnosti i da li će budući tehnološki razvoj u svemiru biti miroljubiv. Novoosnovane Svemirske snage SAD posledica su novog geopolitičkog promišljanja o značaju svemira kao nove vrste borbene arene između država. Međunarodne norme zabranjuju oružje za masovno uništenje u svemiru, ali ne i konvencionalno naoružanje, pa zbog toga autor ispituje opravdanost i mogućnost uspostavljanja međunarodnog režima koji bi ograničio buduće svemirske ambicije nekolicine sposobnih država. U radu se uporednom metodom i analizom praksi država ispituje ko bi mogao da bude najozbiljniji konkurent SAD u borbi za dominaciju svemirom. Autor zaključuje da svemirski nacionalizam dominira u praksama država i njihovim težnjama da uvećaju sopstvenu moć. Iako je suviše rano za odbacivanje klasičnih geopolitičkih stavova, geopolitika mora da uvaži svemir kao novu arenu nadmetanja. Autor takođe prognozira da će u toj areni biti mesta i za privatne aktere, ali uz strogi nadzor države. Glavni zaključak i odgovor na istraživačko pitanje je da će američke aktivnosti uvesti trku za pokoravanjem svemira u novu brzinu, uključujući naoružavanje i militarizaciju svemira.

Ključne reči: Svemirske snage SAD, svemir, geopolitika, SAD, Rusija, Kina, Japan, EU, svemirsko oružje, militarizacija