UDK 32.019.5:323.28
Biblid: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 4, str. 709-732
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2004709O

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Jul 2020
Prihvaćeno: 23 Nov 2020

TERORIZAM KAO VID POLITIČKOG KOMUNICIRANJA: UPOTREBA PROPAGANDE NASILNOM AKCIJOM U BORBI OKO HEGEMONIJE

OTOVIĆ VIŠNJIĆ Filip (Istraživač-pripravnik na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), filip.otovicvisnjic@gmail.com

Rad analizira komunikološku dimenziju terorističkog akta, polazeći od pretpostavke da se za nasiljem poseže radi prenošenja različitih poruka neverbalnim putem. Kroz istraživanje tehnike propagande nasilnom akcijom, na kojoj se u velikoj meri temelji komunikaciona taktika terorista, autor teži da ispita dalekosežnije domete komunikacione strategije pobunjeničkih formacija u borbi protiv dominantne hegemonije. Kombinujući elemente teorijske koncepcije propagandi Žaka Elila (Jacques Ellul) sa kulturološkim pristupom u objašnjavanju mehanizama funkcionisanja hegemonije, autor opovrgava gledišta koja pobunjenicima negiraju mogućnost da, korišćenjem nasilnih akata, efikasno ostvare propagandnu nameru. Autor zaključak zasniva na tri argumenta. Prvo, da je u savremenoj propagandi uticaj na ponašanje publike (ortopraxie) korisniji cilj od uticaja na promenu njenih stavova (ortodoxie). Drugo, da je u pretpropagandnom polju moguće uočiti elemente na koje se nasilni akt može nadovezati, a koji izmiču hegemonskoj kontroli, usled protivurečnosti između ideoloških naracija i realne strukture. Treće, da se terorističkim aktom nosioci istovremeno obraćaju različitim vrstama publike, sa različitim ciljevima. Autor zaključuje da se propagandna efikasnost može ispoljiti na dva plana: 1) kratkoročno, kada nasilni akt deluje kao direktni „okidač” za željeno ponašanje publike; i 2) dugoročno, uključivanjem čina i izazvanog ponašanja u mrežu sećanja, koje postaje element pretpropagande na koji se u budućnosti može referisati.

Ključne reči: terorizam, komunikacija, propaganda, nasilje, propaganda nasilnom akcijom, Žak Elil, propaganda agitacije, propaganda integracije, pretpropaganda, hegemonija