UDK 327(728) 338.124.4(728)
Biblid: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 4, str. 733-752
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2004733D

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Sep 2020
Prihvaćeno: 23 Nov 2020

POLITIČKA (NE)STABILNOST DRŽAVA SREDNJE AMERIKE

DUJIĆ Ivan (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), ivan@diplomacy.bg.ac.rs

Rad analizira korelaciju između složenih i višedimenzionalnih međunarodnih odnosa u 21. stoleću i političku stabilnost na nacionalnom nivou na primeru država Srednje Amerike kao istorijski i strateški važnog područja Zapadne hemisfere. Autor ukazuje na političku (ne)stabilnost koja se razmatra i kao opšti fenomen u ekonomiji i politici, i kao poseban fenomen koji se odnosi na države Srednje Amerike. Glavni deo analize utvrđuje i konstatuje moguće činioce koji dovode do političke (ne)stabilnosti država Srednje Amerike. Status ovih država određen je značajnim uticajem SAD-a koje su ostavile dubok trag tokom Hladnog rata i nakon njega. Podrška SAD-a daljem razvoju kapitalizma tokom Hladnog rata nije dugoročno rešila pitanje komunikacije u domenu javne politike – bitne za uspostavljanje i održavanje političke stabilnosti država Srednje Amerike. Pretenziju SAD-a da zadrže primat u razvoju kapitalizma, nakon Hladnog rata, može dovesti u pitanje rastući uticaj Kine. Autor zaključuje da postoji mogućnost da se države Srednje Amerike oslobode dominantne uloge SAD-a u razvoju kapitalizma, pod uslovom da se rast i uticaj Kine nakon globalne pandemije nastavi.

Ključne reči: politička (ne)stabilnost, Srednja Amerika, SAD, Kina, kapitalizam, Hladni rat, posthladnoratovski period