UDK 620.9(510)
Biblid: 0025-8555, 73(2021)
Vol. 73, No 1, str. 7-38
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2101007Z

Originalni naučni rad
Primljeno: 24 Nov 2020
Prihvaćeno: 08 Feb 2021

ENERGETSKA SARADNJA KINE U OKVIRU „17+1”

ZAKIĆ Katarina (Dr Katarina Zakić is a Research Fellow at the Institute of International Politics and Economics, Belgrade), katarina@diplomacy.bg.ac.rs
ŠEKARIĆ Nevena

Autorke u radu analiziraju energetsku saradnju između Kine i zemalja koje okuplja okvir „17+1”. Kako bi se bolje razumeo širi politički kontekst ove saradnje, posebna pažnja je posvećena kineskim energetskim interesima i energetskoj politici Evropske unije. S obzirom na to da postojeće baze podataka o kineskim energetskim projektima u „17+1” nisu pouzdane niti potpune, autorke su kreirale novu, namensku bazu podataka. Autorke nastoje da odgovore na neka ključna pitanja o glavnim projektima unutar saradnje između Kine i „17+1”, poput: u koje zemlje i koje energetske podsektore je Kina najviše investirala; koje su glavne prepreke u postojećoj energetskoj saradnji; da li je ovakav vid energetske kooperacije imao pozitivan uticaj na razvoj članica „17+1”, kao i da li je Kina, na primeru „17+1”, uspešna u ostvarivanju svoje geoekonomske strategije i celokupne energetske politike. Autorke zaključuju da je Kina u okviru „17+1” posebno zainteresovana za izgradnju termoelektrana, ali i da su do sada realizovani rezultati ispod očekivanja, s obzirom da je na takav učinak uticala kombinacija faktora poput protivljenja Evropske unije, troškova projekata i unutarpolitičkih pitanja u zemljama „17+1”. Podsektor nuklearne energije jeste onaj u kome su kineske kompanije doživele neke od svojih najvećih poraza, dok podsektor hidroenergetike još uvek ima potencijala za budući razvoj. Pored toga, primetan je i trend pojačanog ulaganja Kine u zelenu energiju u zemljama „17+1”. Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da Kina polako, ali sigurno postiže ciljeve proklamovane energetske politike kao dela svoje šire geoekonomske strategije. Ukupno posmatrano, efekti saradnje u energetskom sektoru jesu obećavajući, ali još uvek ima prostora za njeno dalje unapređenje.

Ključne reči: Kina, „17+1”, energetska politika, energetska saradnja, energetski projekti