UDK 327:[616-036.21: 578.834
Biblid: 0025-8555, 73(2021)
Vol. 73, No 1, str. 39-57
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2101039T

Originalni naučni rad
Primljeno: 03 Feb 2021
Prihvaćeno: 08 Mar 2021

MEĐUNARODNI ODNOSI U DOBA KORONE: PREISPITIVANJE KONCEPTA ENTROPIJE

TRAPARA Vladimir (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

Predmet rada je odnos između koncepta entropije u međunarodnim odnosima i uticaja pandemije virusa korona na njih. Pandemija virusa korona je na više načina događaj bez presedana u savremenoj istoriji, ali doba korone samo potvrđuje već prisutan trend haosa i nepredvidljivosti u posthladnoratovskim međunarodnim odnosima, koji je Randal Šveler (Randall L. Schweller) objasnio konceptom entropije – tendencije porasta neuređenosti svakog zatvorenog sistema. Cilj rada je razmatranje ovog koncepta, a zatim njegovo preispitivanje putem ocene kako se uticaj pandemije korone na međunarodne odnose uklapa u njega. Polazeći od toga da je Šveler ustanovio da su u prošlosti hegemonski ratovi bili osnovni mehanizam suzbijanja entropije u međunarodnom sistemu, a da bi određeni uticaj u tom pravcu u budućnosti mogla da ima i neka prirodna katastrofa, autorovo osnovno istraživačko pitanje glasi: da li pandemija korone može da utiče na smanjenje entropije u post-korona dobu, ili će se entropijski trend samo produbiti? Utvrdivši da je ovo drugo tačno, objašnjenje za rezilijentnost entropije autor nalazi u odsustvu ravnoteže snaga u savremenom međunarodnom sistemu – što je suprotno Švelerovom očekivanju da samo hegemonija može da suzbije entropiju. Zaključak je da će velike sile u doba post-korone morati svesno da rade na obnovi i održavanju ravnoteže snaga, ako žele da učine sistem otpornijim na neku sledeću globalnu katastrofu.

Ključne reči: pandemija, virus korona, entropija, Randal Šveler, hegemonija, ravnoteža snaga, međunarodni odnosi