UDK 005:004.738.5
Biblid: 0025-8555, 73(2021)
Vol. 73, No 2, str. 235-258
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2102235V

Pregledni članak
Primljeno: 24 Mar 2021
Prihvaćeno: 14 Jun 2021

PROBLEMI I IZAZOVI UPRAVLJANJA INTERNETOM NA MEĐUNARODNOM NIVOU

VULETIĆ Dejan (Dr Dejan Vuletić je naučni saradnik u Institutu za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane, Beograd.), dejan.vuletic@mod.gov.rs
ĐORĐEVIĆ Branislav (Dr Branislav Đorđević je redovni profesor u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd)

U radu su razmatrani subjekti upravljanja internetom, aktivnosti Ujedinjenih nacija kao najznačajnije međunarodne organizacije ali i napori određenih regionalnih i nacionalnih organizacija. Posebna pažnja u radu je posvećena „internet stvarima“, čija sve masovnija upotreba uzrokuje nastanak novih, opasnijih i ozbiljnijih pretnji, čime se dodatno komplikuje problem upravljanja Internetom. Iskazani predmet istraživanja je u direktnoj vezi sa ciljem rada koji se odnosi na prikaz i analizu aktivnosti različitih subjekata, međunarodnih, regionalnih i nacionalnih institucija i organizacija kao i vodećih država, pre svih Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, i dokumenata kojima pokušavaju da urede aktivnosti u sajber prostoru. Osnovna hipoteza je da suprotstavljeni nacionalni interesi ne dozvoljavaju postizanje koncenzusa oko osnovnih principa upravljanja internetom u okviru međunarodnih tela, pre svih u Organizaciji ujedinjenih nacija, što ima za posledicu povećanje nebezbednosti u smislu sve učestalijih, raznovrsnijih i ozbiljnijih pretnji na Internetu i sajber prostoru uopšte. Na osnovu iznete argumentacije u radu, mogu se videti brojni pokušaji regulisanja upravljanja internetom koji nisu materijalizovani kroz konkretne odluke koje se mogu implementirati u nacionalna zakonodavstva i praksu. Usled sve veće zavisnosti od informacionokomunikacionih tehnologija problem nepostojanja regulative u ovoj oblasti čini informaciono društvo dodatno ranjivim.

Ključne reči: internet, sajber prostor, internet stvari, ranjivosti, upravljanje, bezbednost