UDK 355.3:355.02(510)
Biblid: 0025-8555, 73(2021)
Vol. 73, No 2, str. 310-336
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2102310P

Originalni naučni rad
Primljeno: 04 Jun 2021
Prihvaćeno: 28 Jun 2021

MODERNIZACIJA ORUŽANIH SNAGA I PROMENE U PERCEPCIJI KINESKE PRETNJE

PEJIĆ Igor (Istraživač pripravnik u Institutu za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane, Beograd), igor.pejic@mod.gov.rs

Rad analizira kako vojni faktor koji utiče na ravnotežu snaga kroz slučaj promena u kineskoj vojnoj politici i način na koji se percepcija kineske vojne moći u regionalnim strateškim okvirima promenila tokom prve dve decenije 21. veka. S obzirom da su predmet istraživanja efekti unutrašnjeg uravnotežavanja, teorijski okvir rada baziran je na realističkoj školi međunarodnih odnosa. Voltov koncept ravnoteže pretnje predstavlja početnu premisu autora putem kojeg on ispituje proces unutrašnjeg uravnotežavanja Kine i kako ono utiče na ostale aktere istočne Azije. U metodološkom pogledu autor se rukovodi indikatorima poput visine vojnog budžeta, doktrinarnim promenama, izmenama u vojnoj organizaciji, modernizaciju vojne opreme i kako ovi indikatori utiču na povećanje borbene gotovosti. Mehanizam unutrašnjeg uravnotežavanja Kine krajem 20. veka nije bio viđen kao neposredna pretnja američkim interesima u istočnoj Aziji, odnosno kao mehanizam koji može da utiče na status quo u tom regionu. Sa jačanjem kineske mornarice i odlučnim stavom Pekinga da u Južnom kineskom moru uspostavi veće prisustvo, percepcija kineske moći se menja. Autor zaključuje da je teza da svaki oblik uravnotežavanja u unipolarnom sistemu predstavlja revizionizam samo delimično prihvatljiva, jer je sam koncept podložan uticaju zavisno od intenziteta i načina uravnotežavanja i ciljeva koji se žele postići.

Ključne reči: Kina, Sjedinjene Američke Države, ravnoteža snaga, unutrašnje uravnotežavanje