UDK 341.229+327::911.3
Biblid: 0025-8555, 73(2021)
Vol. 73, No 3, str. 535-556
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2103535A

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Sep 2021
Prihvaćeno: 20 Sep 2021

ŽODOVERZUM: KOSMIČKO KLONIRANJE KLASIČNE GEOPOLITIKE

AJZENHAMER Vladimir (Docent, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu), ajzenhamer@fb.bg.ac.rs

Rad predstavlja pokušaj geopolitičke kontekstualizacije i real-političkog čitanja strip-stvaralaštva Alehandra Žodorovskog. U fokusu analize nalazi se tzv. Žodoverzum – segment njegovog stripovskog opusa u koji ulaze tri velike naučnofantastične sage – Inkal, Kasta Metabarona i Tehnooci. Ova dela, koja žanrovski možemo odrediti kao „svemirske opere”, slikovito dočaravaju futurističku viziju jedne od mogućih kosmičkih budućnosti čovečanstva. Cilj rada je da u pomenutom fiktivnom univerzumu mapira one motive koji inspiraciju crpe iz tradicije klasične geopolitike, odnosno prakse političkog realizma. Autorova polazna pretpostavka je da je Žodoverzum osmišljen tako da funkcioniše kao (popularno-kulturni) odraz ovozemaljskih geopolitičkih principa u ogledalu kosmosa, te da stoga viđenje astropolitike u delima Alehandra Žodorovskog nije ništa drugo do preslikavanje real-politike na beskrajni prostor izvan Zemljine orbite. Da bi potvrdio ovu pretpostavku, autor kao ključ za odgonetanje tajni Žodoverzuma koristi geopolitičke i astropolitičke koncepte Karla Šmita i Evereta Dolmana. U tu svrhu biće upotrebljen Šmitov koncept nomosa zemlje, kao i učenje o tehnološkom determinizmu prisutno kod oba teoretičara. Primenom ovih koncepata na navedena ostvarenja, autor će pokušati da dokaže kako ideje klasične geopolitike imaju svoje parnjake u kosmičkim fantazmima pomenutog velikana devete umetnosti.

Ključne reči: popularna geopolitika, astropolitika, strip, Alehandro Žodorovski, klasična geopolitika, real-politika, Karl Šmit, Everet Dolman, Žodoverzum