UDK 327.55 20
Biblid: 0025-8555, 73(2021)
Vol. 73, No 4, str. 689-707
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2104689N

Pregledni članak
Primljeno: 10 Sep 2021
Prihvaćeno: 21 Nov 2021

POKRET NESVRSTANIH U XXI VEKU – STRUKTURA, TEME I ULOGA

NOVAKOVIĆ Marko (Viši naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), marko@diplomacy.bg.ac.rs

Pokret nesvrstanih je nakon raspada bipolarnog sveta i okončanja procesa dekolonizacije, kako u teoriji tako i u praksi, u potrazi za novim identitetom. Shodno tome, najčešće se pominje mogućnost da NAM bude medijator u odnosima između velikih sila (s posebnim akcentom na Kinu), pa će deo ovog rada biti posvećen analizi ove mogućnosti. Ipak, fokus će biti kako na administrativnoj strukturi NAM i mogućnosti za njegovu transformaciju iz pokreta u organizaciju ili neku drugi oblik saradnje čvrste strukture tako na analizi najčešćih i najznačajnije tema iz oblasti međunarodnog prava i reforme Ujedinjenih nacija u konačnim dokumentima NAM.

Ključne reči: Pokret nesvrstanih, NAM, Ujedinjene nacije, SAD, Kina, Rusija, Izrael, мeđunarodno pravo