UDK 351.744.7: 327(4-672EU)
Biblid: 0025-8555, 73(2021)
Vol. 73, No 4, str. 709-735
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2104709P

Originalni naučni rad
Primljeno: 30 Sep 2021
Prihvaćeno: 15 Nov 2021

ŠTETNE POSLEDICE GEOPOLITIKE VAKCINA I POREMEĆENA MEKA MOĆ EVROPSKE UNIJE

PETROVIĆ Miloš (Research Fellow at the Institute of International Politics and Economics, Belgrade and a Guest Lecturer at the Faculty of Political Science, University of Belgrade), milos.petrovic@diplomacy.bg.ac.rs; milos.petrovic@fpn.bg.ac.rs
JEREMIĆ Zlatan (Research Fellow at the Institute of International Politics and Economics, Belgrade), zlatan@diplomacy.bg.ac.rs

Autori nastoji da pokaže da je predvodnička uloga Evropske unije u domenu meke moći bila neadekvatna i ispod očekivanja tokom pojedinih perioda pandemije, čemu su dodatno doprinele proaktivne kampanje drugih međunarodnih aktera u Evropi. Prema mišljenju autora, takvi nepovoljni rezultati mogu se prvenstveno povezati sa štetnom činjenicom da Unija percipira i tretira aspekte poput procesa masovne vakcinacije ne samo kao zdravstveno-humanitarno pitanje, već i kao geopolitičku aktivnost. Autori smatraju da je logika Evropske unije velikim delom oblikovana ranijim geopolitičkim neslaganjima spram Kine i Rusije, a posledično i njihovim angažmanom u Evropi u kontekstu pandemije. Pored toga, pogoršani odnosi sa Ujedinjenim Kraljevstvom dodatno su doprineli nepovoljnom međunarodnom okruženju. U radu se prepoznaje da su spomenuti međunarodni akteri koristili različite instrumente meke moći tokom procesa masovne vakcinacije stanovništva protiv KoVida-19 u Evropi, što je ishodovalo i posledicama koje uobičajeno spadaju u domen tvrde moći. Rivalstvo između gorespomenutih aktera ispoljava se u vidu nepovoljnih fenomena poput „vakcinalnog nacionalizma“ i „geopolitike cepiva“. Autori polemišu da bi za domen javnog zdravlja i narušenu reputaciju Unije u pojedinim delovima Srednje i Istočne Evrope bilo povoljnije da je tom domenu pristupljeno manje isključivo i selektivno, odnosno da je pokazano više fleksibilnosti i pragmatizma.

Ključne reči: nacionalizam vakcina, EU, vakcinacija, KOVID-19, izazov, moć, Rusija, Kina, reputacija, Srednja i Istočna Evropa