UDK 341.217.02(4-672EU:437.3)
Biblid: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 3, str. 367-389
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2203367B

Originalni naučni rad
Primljeno: 14 Jun 2022
Prihvaćeno: 24 Aug 2022
CC BY-SA 4.0

POLITIKA PROŠIRENJA I ZAPADNI BALKAN – ULOGA ČEŠKE REPUBLIKE I EU U KONTEKSTU REVIDIRANE METODOLOGIJE PROŠIRENJA

BAUEROVÁ Helena (Assistant Professor, Department of International Relations and European Studies, Metropolitan University Prague), helena.bauerova@mup.cz

U ovom istraživanju analizira se uloga EU i Češke na Zapadnom Balkanu u kontekstu politike proširenja, koja je promenjena usvajanjem revidirane metodologije. Istraživanje se zasniva na studiji slučaja u okviru definisanog vremenskog intervala. Polazi se od premise da je uloga EU i Češke na Zapadnom Balkanu oblikovana od strane unutrašnjih i spoljnih aspekata, pre nego specifičnom situacijom i izazovima samog tog regiona. Argumentacija se zasniva na teoriji uloga i potvrđuje opseg delovanja Češke Republike kao posrednika i regionalnog saradnika između EU i Zapadnog Balkana. Ubuduće bi EU trebalo da definiše: jasne i konkretne promene koje se zahtevaju od kandidata; precizno odredi benefite koji će kandidatima sledovati nakon ispunjavanja kriterijuma i identifikuje posledice ili gubitke koji će uslediti u slučaju neispunjavanja uslova. Autorka nalazi da i EU i njene države-članice treba da preuzmu snažniju i dinamičniju ulogu u pristupnom procesu kandidata za članstvo.

Ključne reči: Zapadni Balkan, proširenje EU, Češka Republika, teorija uloga, predsedavanje