UDK 339.923:061.1EU(477)(478)(479.22)
Biblid: 0025-8555, 75(2023)
Vol. 75, No 3, str. 409-433
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2303409G

Original article
Primljeno: 06 Jul 2023
Prihvaćeno: 11 Sep 2023
CC BY-SA 4.0

Dobrosusedstvo kao kriterijum za pristupanje Evropskoj uniji za Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju?

GRIESSLER Christina Eva (), christina.griessler@andrassyuni.hu

Za Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju – nove i buduće kandidate za članstvo u Evropskoj uniji –evropski put je zasnovan na istim, „utvrđenim kriterijumima i uslovima“, kao i za zapadnobalkanske kandidate. Međutim, pristupni process Zapadnog Balkana sa sobom je doveo i dodatne uslove, poput regionalne saradnje, pomirenja i dobrosusedskih odnosa. Cilj Evropske unije u tom trenutku bio je da ohrabri zemlje regiona da poprave odnose sa susedima, i da prevaziđu ratno nasleđe kroz inicijative regionalne saradnje. To podstiče pitanje kako, i u kom obimu, ovi dodatni kriterijumi mogu postati deo procesa evropskih integracija Ukrajine, Moldavije i Gruzije, koje imaju sukobljene odnose sa Rusijom. Teorijska pozadina ove analize je u domenu akterstva Evropske unije (EU’s actorness) i politike spoljnog upravljanja (external governance), širenja normativne sfere uticaja na zemlje ne-članice. Autorka diskutuje o dodatnim uslovima za Zapadni Balkan i identifikuje slične predispozicije u relevantnim ugovorima i dokumentima Evropske unije za Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju od 2014. godine. To pokazuje da se neki od preduslova za Zapadni Balkan koriste i za istočne partnere, ali da za sada deluje da je to predmet nižeg prioriteta.

Ključne reči: proširenje Evropske unije, uslovljavanje, sukob, susedstvo, Zapadni Balkan, Istočno partnerstvo, Rusija