UDK 341.4:343.85
Biblid: 0025-8555, 75(2023)
Vol. 75, No 4, str. 621-647
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2304573B

Original article
Primljeno: 20 Jul 2023
Prihvaćeno: 30 Sep 2023
CC BY-SA 4.0

Međunarodna krivičnopravna saradnja kao strateško opredeljenje u kontroli organizovanog kriminala i terorizma

BANOVIĆ Božidar (Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, Beograd), banovicb@fb.bg.ac.rs
ILIĆ Aleksandra (Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, Beograd), aleksandra.ilic@fb.bg.ac.rs

Savremeni pojavni oblici organizovanog kriminala (OK) i terorizma odlikuju se naglašenom transnacionalnom dimenzijom. S druge strane, u aktuelnim krivičnopravnim sistemima većine država i dalјe dominira načelo suvereniteta, koje se zasniva na isklјučivoj nadležnosti nacionalne države u suprotstavlјanju kriminalu, kako na normativnom tako i na praktičnom planu. Ova protivrečnost u značajnoj meri negativno utiče na efikasnost kontrole pomenutih oblika kriminala. Kao rešenje, nameće se razvijanje postojećih i normativno regulisanje i praktična primena novih oblika međunarodne krivičnopravne saradnje (MKS), što je istaknuto kao jedan od dominantnih cilјeva u nizu međunarodnih strateških dokumenata koji se odnose na suzbijanje i sprečavanje savremenih oblika kriminala. Ovo se posebno odnosi na strateška dokumenta Evropske unije (EU), u čijim okvirima su razvijeni oblici MKS zasnovani na savremenim načelima, poput načela „međusobnog priznanja sudskih odluka“. Implementacija pomenutih oblika MKS u krivičnopravno zakonodavstvo Srbije trebalo bi da bude jedan od strateških cilјeva u procesu pristupanja naše zemlјe EU. Autori analizaju sadržaj relevantnih nacionalnih akata, kao i strateških dokumenata Evropske unije (u kojima je MKS u kontroli OK i terorizma istaknuta kao jedan od strateških cilјeva), sa cilјem definisanja predloga za revidiranje sadržaja u domenu MKS u pogledu nacionalnih strategija

Ključne reči: organizovani kriminal, terorizam, kontrola kriminala, strategija, međunarodna krivičnopravna saradnja