UDK 351.78:343.9.02(497.11)
Biblid: 0025-8555, 75(2023)
Vol. 75, No 4, str. 595-620
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2304595M

Original article
Primljeno: 12 May 2023
Prihvaćeno: 27 Oct 2023
CC BY-SA 4.0

Međunarodni napori u suzbijanju finansiranja terorizma u kontekstu pravnog usaglašavanja Republike Srbije

MARKOVIĆ Jana (Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Beograd), markovicfb22@gmail.com
STANOJEVIĆ Petar (Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Beograd), petar.stanojevic@fb.bg.ac.rs

Savremeni terorizam predstavlja jedan od kritičnih društvenih problema, ozbiljnu pretnju po živote, osnovna prava građana i vrednosti društva. Finansiranje terorizma prepoznato je kao poseban bezbednosni rizik, kao nezakonita i veoma opasna praksa koja predstavlja značajnu pretnju nacionalnoj i međunarodnoj bezbednosti. Terorističke organizacije i njihove aktivnosti poput planiranja, pripremanja i izvođenja terorističkih akata najčešće su podržane sredstvima iz ilegalnih izvora, mada podjednako zabrinjava činjenica da se u nemalom broju slučajeva finansiranje vrši sredstvima koja su potpuno legalna. S obzirom na ulogu koju finansiranje ima, kao neizostavni element borbe protiv terorizma nameće se upravo borba protiv njegovog finansiranja. Usled nacionalnog i međunarodnog karaktera ove kriminalne aktivnosti, neophodno je da napori koji se ulažu u suzbijanje finansiranja i uopšte terorizma imaju transnacionalni karakter sa velikim ulaganjem u međusobnu saradnju. To se čini kroz stroge finansijske propise, praćenje sumnjivih transakcija, zamrzavanje imovine osumnjičenih pojedinaca ili organizacija umešanih u terorizam, i druge aktivnosti. Ovo istraživanje ima za cilj da analizom međunarodnih dokumentata ukaže na institucionalizovane napore koji su do sada načinjeni u oblasti suzbijanja finansiranja terorizma. Uz to, napraviće se osvrt na mehanizme koje je Republika Srbija uspostavila u oblasti suzbijanja finansiranja terorizma, a u skladu sa naporima međunarodne zajednice na tom polju.

Ključne reči: bezbednosni rizici, finansiranje terorizma, suzbijanje finansiranja, međunarodna zajednica, Republika Srbija