UDK 355.45(494)(485)(497.11)
Biblid: 0025-8555, 75(2023)
Vol. 75, No 4, str. 621-647
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2304621D

Pregledni rad
Primljeno: 30 Aug 2023
Prihvaćeno: 15 Oct 2023
CC BY-SA 4.0

Organizacija sistema odbrane prema konceptu totalne odbrane na primeru Švajcarske, Švedske i Srbije

ĐUKIĆ Anđelija (Institut za strategijska istraživanja, Univerzitet odbrane u Beogradu, Beograd), andjelija.djukic@mod.gov.rs
VULETIĆ Dejan (Institut za strategijska istraživanja, Univerzitet odbrane u Beogradu, Beograd), dejan.vultetic@mod.gov.rs

Autori razmatraju sisteme odbrane Švajcarske, Švedske i Srbije, organizovane prema konceptu totalne odbrane i opredeljene da odbranu organizuju angažovanjem svih resursa društva. Totalna odbrana predstavlja racionalan i integrisan oblik bezbednosno-odbrambenog organizovanja subjekata društva. Obuhvata vojnu, kao i civilnu odbranu neutralnih država, ali i onih koje su deo odbrambenih saveza (NATO), pri čemu značajan faktor predstavlja usklađeno delovanje komponente sistema i razvijenost nacionalne logistike. Radom se nastoji da se, pregledom i analizom javno dostupnih strategijskih i drugih dokumenata značajnih za bezbednost i odbranu odabranih zemalja, stekne uvid u percepcije izazova, rizika i pretnji, elemente politike odbrane i organizovanje sistema odbrane. Osnovna hipoteza rada je da organizacija i implementacija totalne odbrane u Švajcarskoj i Švedskoj mogu predstavljati dobre primere za države, kao što je Srbija, koje nastoje da organizuju svoju odbranu po principu totalne odbrane. Švajcarska je stalno neutralna država, dok su Švedska i Srbija vojno neutralne, iako je Švedska podnela zahtev za učlanjenje u NATO. Različita ratna prošlost, strategijski položaj, percepcije izazova, rizika i pretnji, demografska struktura, ekonomska razvijenost i izdvajanja za odbranu i druge osobenosti država, imaju za posledicu i različitost koncepta i organizacije odbrane u celini ili po segmentima. Države bezbednost posmatraju holistički, a sisteme odbrane kao složene i dinamične sisteme, zavisne od spoljašnjih i unutrašnjih faktora, što zahteva i njihovo stalno prilagođavanje promenama okružanja i u granicama ekonomskih mogućnosti.

Ključne reči: totalna odbrana, vojna neutralnost, sistem odbrane, otpornost, Švajcarska, Švedska, Srbija