UDK 341.232.1:327(470)
Biblid: 0025-8555, 75(2023)
Vol. 75, No 4, str. 649-665
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2304649M

Pregledni rad
Primljeno: 04 May 2023
Prihvaćeno: 25 Oct 2023
CC BY-SA 4.0

Humanitarna saradnja u oblasti civilne odbrane kao element ruske “meke moći”

MLADENOVIĆ Miroslav (Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, Beograd), m.mladenovic@fb.bg.ac.rs
JEFTIĆ Zoran (Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, Beograd), jefticz@ymail.com

Razvijanje sposobnosti države za projekciju „meke moći“ sve više postaje karakteristika svih velikih igrača u međunarodnoj areni. Ona je integralni deo spoljne politike sa dugoročnim ciljevima koja, svojim kulturološkim, ideološkim, političkim ili humanitarnim resursima nudi privlačnost državi ka kojoj se usmerava. Oko osnovnih potencijalnih sadržaja „meke moći“ postoji relativno teorijsko saglasje američkih i ruskih autora. Objašnjenje suštine „meke moći“ koje dao Profesor Naj (Joseph Nye) prihvaćeno je i od većine ruskih autora. Činjenica je, međutim, da se Rusija u primeni „meke moći“ nalazi ispod nivoa SAD, Kine i Evropske unije, osim u sferi humanitarnog delanja vezanog za institucije civilne odbrane. Iako se humanitrana saradnja realizuje u veoma širokom zahvatu, za potrebe ovoga rada primenjivaće se uže tumačenje koje podrazumeva neposrednu humanitarnu pomoć, humanitarne operacije i akcije koje se sprovode u situacijama prirodnih i tehnogenih katastrofa, humanitarnih kriza i oružanih sukoba. Njena posebnost leži pre svega u specifičnosti sistema nacionalne bezbednosti Rusije i postojanju moćnog Ministarstva za vanredne situacije i otklanjanje posledica katastrofa prirodnog i tehnogenog karaktera, koji joj nudi veliki izbor ponude za potrebe međunarodne humanitarne saradnje. U radu će posebno biti prikazan Srpsko-ruski humanitarni centar, kao dobar primer humanitarne saradnje, ali i projekcija „meke moći“ Rusije.

Ključne reči: meka moć, humanitarna saradnja, Rusija, civilna odbrana.