UDK 343.9.02
Biblid: 0025-8555, 75(2023)
Vol. 75, No 4, str. 667-684
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2304667P

Pregledni rad
Primljeno: 31 Aug 2023
Prihvaćeno: 30 Sep 2023
CC BY-SA 4.0

Kriptografija u službi oganizovanog kriminala – izazov za nauku i praksu

PUTNIK Nenad (Fakultet bezbednosti – Univerzitet u Beogradu), nputnik@fb.bg.ac.rs
BOŠKOVIĆ Milica (Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd), milica.boskovic@fdb.edu.rs

Organizovani kriminal predstavlja ozbiljnu pretnju po bezbednost, ekonomiju, a nekada i pravni poredak zemlje. Kriminalne grupe koriste dostignuća informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) za širenje organizacije, komunikaciju i upravljanje aktivnostima i resursima, kao i za ulaganje u razvoj sopstvenih aplikacija za delovanje kroz nelegalne kanale. Najmoćnije organizovane kriminalne grupe imaju svoje IKT stručnjake čiji je cilj da štite komunikacione kanale, kao i da osmišljavaju nove načine „zaobilaženja“ i neutralisanja policijskih mera i tehnika za otkrivanje i praćenje njihovog delovanja. Pripadnici organizovanih kriminalnih grupa koriste komunikacione aplikacije koje omogućavaju šifrovani prenos elektronskim uređajima pomoću odgovarajućeg operativnog sistema, omogućavajući instaliranje aplikacije i uspostavljanje veze sa internetom kako bi se omogućila potrebna zaštićena komunikacija. Postoje i aplikacije koje omogućavaju šifrovanje celog uređaja, što otežava pronalaženje njegovog sadržaja ili otkrivanje potrebnih informacija i dokaza. U radu su prikazane karakteristike organizovanog kriminala i načina njegovog izvršenja, sa akcentom na upotrebi kriptografskih tehnika. Obrađene su studije slučaja koje ilustruju veličinu i obim problema zloupotrebe enkripcije od strane organizovanih kriminalnih grupa, a zatim su identifikovani izazovi u suprotstavljanju zloupotrebi kriptografije sa tehničko-tehnološkog i pravnog aspekta i date smernice za unapređenje mehanizama suprotstavljanja organizovanom kriminalu.

Ključne reči: organizovani kriminal, međunarodna bezbednost, enkripcija, komunikacija, dokazne radnje.