UDK 339.972:620.9
Biblid: 0025-8555, 76(2024)
Vol. 76, No 1, str. 11-32
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2401011S

Original article
Primljeno: 01 Nov 2023
Prihvaćeno: 20 Dec 2023
CC BY-SA 4.0

Pristup EU energetskom siromaštvu zasnovan na ljudskoj bezbednosti

Šekarić Stojanović Nevena (Institute of international Politics and Economics, Belgrade), nevena.sekaric@diplomacy.bg.ac.rs

Fenomen energetskog siromaštva pokazuje da energetska pitanja, tradicionalno povezana sa međunarodnim, regionalnim i nacionalnim nivoima analize, imaju šire ekonomske i političke uzroke koji se manifestuju i na nivou zajednice i individualnom nivou. Aktuelna energetska kriza koja je zahvatila evropski kontinent, zajedno sa nekim strukturalnim faktorima poput oskudnih resursa, energetske tranzicije i rata između Rusije i Ukrajine, naglasila je individualističke posledice tekućih energetskih procesa. Činjenica da je skoro 42 miliona ljudi u Evropskoj uniji pogođeno energetskim siromaštvom postavila je fenomen energetskog siromaštva veoma visoko na dnevni red EU. Jasna povezanost ove teme sa konceptom ljudske bezbednosti čini fenomen energetskog siromaštva opravdanim za analizu iz perspektive pojedinca. Stoga je cilj ovog rada da istakne karakteristike pristupa zasnovanog na ljudskoj bezbednosti kao solidnog okvira za razumevanje i analizu fenomena energetskog siromaštva u EU. Pregled akademske baze znanja o ovoj pojavi, sekundarna analiza podataka relevantnih evropskih istraživanja i analiza odgovarajućih politika i praksi EU u borbi protiv energetskog siromaštva glavni su metodološki alati za mapiranje trenutnog stanja i analizu veze između energetskog siromaštva i koncepta ljudske bezbednosti u EU.

Ključne reči: ljudska bezbednost, energetsko siromaštvo, Evropska unija, energetske i klimatske politike, energetska tranzicija