UDK 341.1/.8:004
Biblid: 0025-8555, 76(2024)
Vol. 76, No 1, str. 33-54
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2401033S

Review article
Primljeno: 13 Nov 2023
Prihvaćeno: 17 Jan 2024
CC BY-SA 4.0

Sajber prostor i suverenitet u međunarodnom javnom pravu

Stanković Nikola (University of Belgrade – Faculty of Law), nstankovic@ius.bg.ac.rs

Rad analizira pojavu sajberprostora u kontekstu principa suvereniteta kao fundamentalnog principa međunarodnog javnog prava. Reč je o mladom fenomenu koji se još uvek teško definiše na jasan način u međunarodnoj zajednici. Autor analizira da li se, koji i u kojoj meri formalin izvori međunarodnog javnog prava primenjuju na sajber prostor. Analiza se fokusira na tri centralna izvora međunarodnog javnog prava – međunarodne ugovore, međunarodne običaje i opšta pravna pravila. Sajber prostor se potom analizira iz dva ugla. Prvi, spolji aspekt analize traži odgovor na pitanje da li, pre svega države kao centralni subjekti međunarodnog javnog prava, ali i međunarodna zajednica, i u kojoj meri, imaju suverenitet u sajberprostoru. Drugi, unutrašnji segment analize usmeren je ka utvrđivanju toga da li sajber prostor raspolaže sopstvenim suverenitetom. Rad vrši osvrt i na perspektive vodećih svetskih sila, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, Narodne Republike Kine i Ruske Federacije. Autor zaključuje da je neophodno nastaviti sa radom na regulaciji sajber prostora, primarno kroz institucije Ujedinjenih nacija. Jedino regulacija na ovom nivou može obezbediti neophodnu pravnu regulative koja će adekvatno regulisati specifičan prostor kakav predstavlja sajber prostor.

Ključne reči: nadležnost, država, međunarodna zajednica, tehnologija, digitalizacija, vlast