UDK 327:004(73)
Biblid: 0025-8555, 76(2024)
Vol. 76, No 1, str. 55-86
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2401055V

Pregledni rad
Primljeno: 29 Apr 2023
Prihvaćeno: 25 Oct 2023
CC BY-SA 4.0

Karakteristike sajber prostora kao zasebnog domena sukoba na primeru strateškog delovanja SAD

Vukelić Miloš (Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka), milos.vukelic@fpn.bg.ac.rs

U radu se polazi od namere da se pruži doprinos sistematskom izučavanju sajber strategija i politika kroz sintezu ključnih događaja i nalaza o delovanju država u sajber prostoru nakon 2007. godine. Ovakva sinteza podrazumeva praćenje procesa koji su doprineli početku militarizacije sajber prostora u periodu od 2007. do 2013. godine. Potom, pri definisanju osnovnih karakteristika sajber prostora koje determinišu delovanje država, izdvajaju se demokratičnost, veliki potencijal ljudske greške, problem atribucije, tehničku volatilnost, i vremensku ograničenost i brzinu reagovanja. Konačno, sinteza podrazumeva i konkretan primer uticaja ključnih karakteristika na strateško delovanje SAD kao velike sile u tom domenu. Na osnovu analize strateških dokumenata SAD, ali i uvida u ranije ponašanje ove države, u radu se tvrdi da teorija „upornog angažmana”, koja u izgradnji teorije uzima u obzir prethodno navedene karakteristike, ostaje okosnica delovanja SAD u sajber prostoru.

Ključne reči: sajber prostor; sajber strategija; sajber politika; sajber sukobi, SAD