UDK 338.1(497.11)
Biblid: 0025-8555, 76(2024)
Vol. 76, No 1, str. 87-108
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2401087K

Pregledni rad
Primljeno: 21 Sep 2023
Prihvaćeno: 29 Jan 2024
CC BY-SA 4.0

Primena principa Pola Kolijera u okviru strategije za prevazilaženje razvojnih izazova Republike Srbije kao kontinentalne države

Krasić Bogdan (Save the Children International, Beograd), krasicbogdan@gmail.com

Predmet istraživanja ovog rada su ekonomske karakteristike i izazovi sa kojima se suočavaju kontinentalne države, sa posebnim fokusom na Republiku Srbiju, državu bez izlaza na more. Autor polazi od toga da kontinentalne države čine 38 procenata stanovništva najsiromašnije milijarde svetske populacije, te da sama činjenica da neka država nema izlaz na more umanjuje njen privredni rast. Britanski ekonomista Pol Kolijer predlaže niz strategija koje kontinentalne države mogu da implementiraju kako bi prevazišle ove izazove. Čak i kada vlade kontinentalnih država implementiraju sve predviđene strategije u praksi, to nije garancija njihovog uspeha imajući u vidu da dobar deo njih zavisi od eksternih faktora, na prvom mestu volje susednih država. Istraživanje obuhvata analizu postojećih javnih i ekonomskih politika kroz prizmu Kolijerovih strategija koje uključuju oslonac na ekonomski rast susednih država, unapređenje ekonomskih politika u regionu, bolji pristup obali, poreske olakšice, unapređenje vazdušne povezanosti i razvoj digitalne ekonomije, podsticanje doznaka, kreiranje transparentnog okruženja za investitore u oblasti prirodnih resursa, ruralni razvoj i privlačenje spoljne pomoći, u vidu studije slučaja Republike Srbije. Cilj istraživanja je da se ispitivanjem postojećih javnih i ekonomskih politika, sagleda u kojoj meri one odgovaraju strategijama koje je predložio Pol Kolijer. Rezultati pokazuju da, iako javne i ekonomske politike Republike Srbije faktički u velikoj meri odgovaraju onome što su Kolijerove predložene strategije, ne postoji jedinstveni nacionalni strateški okvir za prevazilaženje razvojnih izazova koji su posledica nedostatka pristupa moru. Rezultati mogu biti primenjeni prilikom unapređenja postojećih i razvoja novih nacionalnih strategija u cilju sistematskog rešavanja problema kontinentalnosti Republike Srbije.

Ključne reči: kontinentalne države, geografski položaj, ekonomski razvoj, pristup moru, trgovina, strateško planiranje.