Glavni i odgovorni urednik

dr Ivona Lađevac

Dr Ivona Lađevac je naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa „Međunarodni problemi“. Osnovne i magistarske studije završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (odsek za međunarodne odnose), a doktorirala je na Fakultetu bezbednosti odbranivši disertaciju „Strateško partnerstvo Ruske Federacije i Narodne Republike Kine u kontekstu globalne bezbednosti“. Završila je specijalizaciju iz oblasti evropskih studija i pohađala seminare o jačanju kapaciteta javne uprave, radnim migracijama na Balkanu, jačanju kapaciteta prekogranične saradnje, izradi predloga za naučne projekte EU, kao i letnju školu Ujedinjenih nacija posvećenu izazovima svetskom miru i bezbednosti u novom milenijumu.

Učestvovala je na po pozivu na više međunarodnih skupova. Autor je više desetina naučnih radova, uklјučujući dve monografije, kourednik i urednik je nekoliko tematskih i zbornika radova sa međunarodnih naučnih skupova. Glavne oblasti njenog akademskog interesovanja su savremeni međunarodni odnosi sa težištem na odnosima Kine i Rusije, inicijativi Pojasa i puta, kao i saradnji Kine i zemalјa CIE. Od jula 2022. godine, Ivona je član  Upravnog odbora Međunarodnog centra za istraživanje i obuku u oblasti nauke i tehnologije (CISTRAT) pri Kineskoj akademiji nauka i tehnologije. Govori engleski, služi se francuskim i uči kineski jezik.

ivona@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-4052-4426
https://www.researchgate.net/profile/Ivona-Ladevac
https://scholar.google.com/citations?user=KURksOAAAAAJ&hl=en

Zamenik glavnog i odgovornog urednika

dr Nebojša Vuković

Nebojša Vuković radi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu od avgusta 2016. godine. Osnovne oblasti njegovog interesovanja su geopolitika, geostrategija, politička geografija, američka globalna strategija, sukobi na Balkanu i spoljna politika Ruske Federacije. Vuković je doktorsku disertaciju o teorijskim pravcima u ruskoj geopolitičkoj misli odbranio 2011. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirao je 2006. godine na Odeljenju za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na teorijama američkog geopolitičara Nikolasa Spajkmana. Nebojša je diplomirao 1998. godine na smeru za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Do 2016. godine je radio kao profesor filozofije u više srednjih škola. Vuković je autor monografske studije Logika imperije: Nikolas Spajkman i savremena američka geopolitika i više naučnih radova iz pomenutih oblasti.

nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-9692-9062
https://scholar.google.com/citations?user=zo1YPCgAAAAJ&hl=sr

Sekretar

dr Miloš Petrović

Miloš Petrović je naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i gostujući predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Sekretar je naučnog časopisa “Međunarodni problemi”. Oblasti njegovog akademskog interesovanja obuhvataju studije Evropske unije (posebno integrativni procesi u okviru evropskih politika susedstva i proširenja) i savremenu istočnoevropsku politiku i istoriju. Miloš je doktorsko istraživanje realizovao na Fakultetu društvenih nauka Masarik univerziteta u Brnu (Češka), a doktorsku disertaciju odbranio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na temu “Nepotpuna integracija kao prepreka političkom razvoju Istočnog partnerstva Evropske unije”. Master diplomu iz domena evropskih integracija stekao je na Evropskom institutu Univerziteta Sarland u Sarbrikenu (Nemačka), a osnovne studije je završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (smer Međunarodne studije). Autor je dve naučne monografije i brojnih naučnih radova. Pregled njegovih objavlјenih istraživanja dostupan je ovde.

Kontakt

ip@diplomacy.bg.ac.rs