Glavni i odgovorni urednik

dr Miloš Petrović

Miloš Petrović je naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, povremeni gostujući predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i glavni i odgovorni urednik časopisa „Međunarodni problemi“. Osnovne studije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (smer Međunarodne studije), master diplomu iz domena evropskih integracija stekao na Evropskom institutu Univerziteta Sarland u Sarbrikenu (Nemačka), a doktorsku disertaciju odbranio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na temu „Nepotpuna integracija kao prepreka političkom razvoju Istočnog partnerstva Evropske unije”. Oblasti njegovog akademskog interesovanja obuhvataju studije Evropske unije (primarno s fokusom na integrativne procese u okviru evropskih politika susedstva i proširenja) i savremenu istočnoevropsku politiku i istoriju (uključujući i JIE). Autor je nekoliko naučnih monografija i više desetina naučnih radova. Trenutno je angažovan na dva međunarodna naučna projekta. Pregled njegovih objavlјenih istraživanja dostupan je ovde.

E-mail: milos.petrovic@diplomacy.bg.ac.rs

https://enauka.gov.rs/cris/rp/rp08431/dspaceitems.html

https://www.researchgate.net/profile/Milos-Petrovic-12

https://orcid.org/0000-0002-5696-5595

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=O2iSM-8AAAAJ

Zamenik glavnog i odgovornog urednika

dr Ivona Lađevac

Dr Ivona Lađevac je viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i zamenik glavnog i odgovornog urednika naučnog časopisa „Međunarodni problemi“. Osnovne i magistarske studije završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (odsek za međunarodne odnose), a doktorirala je na Fakultetu bezbednosti odbranivši disertaciju „Strateško partnerstvo Ruske Federacije i Narodne Republike Kine u kontekstu globalne bezbednosti“. Završila je specijalizaciju iz oblasti evropskih studija i pohađala seminare o jačanju kapaciteta javne uprave, radnim migracijama na Balkanu, jačanju kapaciteta prekogranične saradnje, izradi predloga za naučne projekte EU, kao i letnju školu Ujedinjenih nacija posvećenu izazovima svetskom miru i bezbednosti u novom milenijumu.

Učestvovala je na po pozivu na više međunarodnih skupova. Autor je više desetina naučnih radova, uklјučujući dve monografije, kourednik i urednik je nekoliko tematskih i zbornika radova sa međunarodnih naučnih skupova. Glavne oblasti njenog akademskog interesovanja su savremeni međunarodni odnosi sa težištem na odnosima Kine i Rusije, inicijativi Pojasa i puta, kao i saradnji Kine i zemalјa CIE. Od jula 2022. godine, Ivona je član  Upravnog odbora Međunarodnog centra za istraživanje i obuku u oblasti nauke i tehnologije (CISTRAT) pri Kineskoj akademiji nauka i tehnologije. Govori engleski, služi se francuskim i uči kineski jezik.

E-mail: ivona@diplomacy.bg.ac.rs

https://enauka.gov.rs/cris/rp/rp05532/dspaceitems.html

https://orcid.org/0000-0003-4052-4426
https://www.researchgate.net/profile/Ivona-Ladevac
https://scholar.google.com/citations?user=KURksOAAAAAJ&hl=en

Sekretar

Msr Milan Veselica

Msr Milan Veselica je istraživač pripavnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i doktorant političkih nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je diplomirao međunarodne studije (modul: Međunarodna politika) i masterirao političke nauke na smeru za politikologiju religije. Sekretar je naučnog časopisa International Problems/Međunarodni problemi. Dodatno, angažovan je kao asistent u istraživanju na međunarodnom projektu Religion and State Project (RAS), pod rukovodstvom prof. Džonatana Foksa (Jonathan Fox) i dr Ariela Zelmana (Ariel Zellman) sa Univerziteta Bar Ilan, Ramat Gan, Izrael. Glavna oblast Milanovog akademskog interesovanja je odnos religije i politike u savremenom svetu, sa posebnim naglaskom na Rimokatoličku crkvu kao transnacionalnog verskog aktera, ekumenske i versko-političke odnose u Evropi i verski identitet. Pregled njegovih objavljenih radova dostupan je ovde.

E-mail: milan.veselica@diplomacy.bg.ac.rs

https://enauka.gov.rs/browse?type=author&authority=rp33139&authority_lang=en_US

https://www.researchgate.net/profile/Milan-Veselica-4

https://orcid.org/0009-0001-1608-3678

https://scholar.google.com/citations?hl=sr&user=qsHJ_98AAAAJ

https://www.ceeol.com/search/search-result?f=%7B%22SearchText%22%3A%22Milan%20Veselica%22%2C%22SearchInOption%22%3A%221%22%7D

Kontakt

ip@diplomacy.bg.ac.rs