Postanite recenzent

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite listi recenzenata za časopis Međunarodni problemi/International Problems, zamolili bismo da nam uputite e-poruku sa kratkim objašnjenjem motivacije (jedan pasus) i Vašim CV-jem na elektronsku adresu Redakcije: ip@diplomacy.bg.ac.rs.