Архива часописа Међународни проблеми


Међународни проблеми Vol. 62 No. 2/2010

Садржај

ФАКТОРИ И ПРОБЛЕМИ ПРИВРЕДНОГ РАСТА У МАЂАРСКОЈ, РУСИЈИ И СРБИЈИ
György SIMON Jr.
Међународни проблеми, 2010 62(2):195-238
Сажетак ▼
У овој студији се анализирају главне карактеристике механизма раста у три економије у транзицији – Мађарској, Русији и Србији. Аутор истражује основне унутрашње и међународне чиниоце који су утицали на дугорочни раст привреда у овим земљама од почетка 1960-их година до садашње глобалне кризе. Где год је то било могуће, аутор је чинио упоређења између претранзиционог и транзиционог периода. Примењујући моделе математичке економије, он је извео економетричко истраживање за потврђивање своје хипотезе о системском ефекту тржишних реформи. Аутор наглашава да је доследно спровођене тржишне реформе у спрези са економском политиком оријентисаном на раст може суштински допринети постизању боље перформансе.
МЕЂУНАРОДНА УПРАВА НАД ТЕРИТОРИЈАМА
Duško DIMITRIJEVIĆ
Међународни проблеми, 2010 62(2):239-275
Сажетак ▼
Анализа случајева међународне територијалне управе обухвата резултате научног истраживања о вршењу администрације над стратешки и међународно важним подручјима у периоду после Првог и након Другог светског рата. Сви анализирани случајеви међу којима су мандати Друштва народа, несамоуправне и старатељске територије, генерално узевши „интернационализоване територије” у систему Уједињених нација, упућују да се међународна управа над територијом успоставља поделом власти две или више држава на једном подручју или преносом административних надлежности на неко међународно тело или међународну организацију. По правилу, узрок њиховог настанка је у недовољној зрелости политичких и социјалних услова и неједнакој снази међународних правних субјеката. Трансформација међународних територијалних управа у савременом периоду последица је преображаја система колективне безбедности Уједињених нација који у кризним ситуацијама може да послужи остваривању политичког легитимитета и правног и економског субјективитета територије.
ПРАВО НА САМООПРЕДЕЉЕЊЕ НАРОДА
Slobodanka BURSAĆ
Међународни проблеми, 2010 62(2):276-313
Сажетак ▼
Узимајући као критеријум место на коме се право на самоопредељење народа остварује, аутор врши његову поделу на спољно и унутрашње, а у односу на сферу друштвеног живота на политичко, економско и културно. Док право на самоопредељење несумњиво припада народима, признавање овог права другим групама као што су домородачки народи и мањине захтева дубљу анализу. Аутор дефинише појам носилаца права на самоопредељење, нужно укључујући елемент територије, при чему анализира два појма која су везана за ово право – принцип ути поссидетис и заштитну клаузулу.
УСВАЈАЊЕ НОВИХ ЗНАЊА КАО ФАКТОР МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
Miroslav ANTEVSKI
Међународни проблеми, 2010 62(2):314-328
Сажетак ▼
Рад се бави проблемом усвајања нових знања као кључним фактором развоја и међународне конкурентности. Разлике међу земљама у нивоу БДП у великој мери су узроковане разликама у нивоима технолошког развоја и степену продуктивности. Сектори истраживања и развоја и иновативна активност се јављају као кључне детерминанте раста продуктивности, а тиме и међународне конкурентности нација. Међународна дифузија знања је важан допринос иновацијама у националној држави. Различити канали дифузије знања имају различите развојне потенцијале за земљу домаћина. Сматра се да су СДИ и инвестиције транснационалних корпорација велики потенцијални извор нових технологија и знања за земље домаћине. Што је више технологија донесено у земљу домаћина, већи је опсег за преливање технологија и знања. Такви ефекти могу бити значајни, али они у великој мери зависе од способности земаља домаћина да прихвате и усвоје расположиве технологије и знања.
ДА ЛИ ЈЕ ЕТНИЧКА И КУЛТУРОЛОШКО-РЕЛИГИОЗНА РАЗЛИЧИТОСТ ПРЕПРЕКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ
Goran NIKOLIĆ
Међународни проблеми, 2010 62(2):329-347
Сажетак ▼
Аутор анализира утицај хетерогености религијско-етничке структуре на економски раст. Већина студија показује да изнадпросечна националноконфесионална диверсификација има негативан утицај на привредне перформансе држава. Ипак, институционални аранжмани који подразумевају значајан степен децентрализације могу бити фактор релаксације етничких и религијских, односно политичких анимозитета. Позитивна привредна искуства појединих етнички хеторогених и институционално сложених земаља показују да је јединствена економска политика могућа и да изражена национална хетерогеност не мора бити негативни фактор привредног развоја, ако постоје одрживе демократске институције.
ЛОБИРАЊЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Srđan KORAĆ
Међународни проблеми, 2010 62(2):348-384
Сажетак ▼
Аутор истражује како лобистичке групе, које заступају корпоративне интересе, утичу на исход процеса доношења нормативне регулативе и креирања јавних политика и програма на нивоу ЕУ, те анализира начине на које ови утицаји деформишу плуралистички концепт мрежâ јавне политике у оквирима наднационалног управљања. Огромна финансијска средства која стоје на распологању мултинационалним корпорацијама омогућавају маскирање пословних интереса тзв. фасадним организацијама и групама, (зло)употребу невладиних организација и фондација, довођење у заблуду јавности манипулисањем подацима научних студија и званичних статистика и стицање инсајдерског положаја у саветодавним форумима при Европској комисији. Аутор закључује да утицај корпоративних интереса на политичке одлучиоце на нивоу ЕУ може дугорочно да произведе штетне ефекте на демократски легитимитет институција Уније, па је због тога неопходно успоставити ефикасну институционалну контролу лобистичких активности у Бриселу.

Приказ књиге

СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА
Aleksandar JAZIĆ
Међународни проблеми, 2010 62(2):199-200
ЗАПАДНИ БАЛКАН И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Nevena PROLOVIĆ
Међународни проблеми, 2010 62(2):200-203
СВЕТСКА ФИНАНСИЈСКА КРИЗА И ДРЖАВНА ИНТЕРВЕНЦИЈА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА
Miloš RADIVOJEVIĆ
Међународни проблеми, 2010 62(2):203-206