УДК 316.324(497.11)
Библид: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 1, стр. 136-164
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Dec 2009
Прихваћено: 15 Jan 2010

УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА НА ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ

VESIĆ Dobrica (Dr Dobrica Vesić, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dobrica@diplomacy.bg.ac.rs

Промене са којима се суочавају компаније на почетку овог века резултат су утицаја више фактора. Први фактор је глобализација – огроман пораст размене и расположивост нових производа и услуга, као и драматично повећање мобилности иностраних инвестиција, кретања људи и међународне конкуренције. Следећи фактор је утицај савремених комуникацијских технологија. Брзе промене свих облика технологије омогућавају брз приступ бројним начинима комуникација, уз ниске трошкове, што води отварању тржишта потрошачима широм света. Ова два фактора су утицала на промену моћи на тржишту, од произвођача ка потрошачу или крајњем кориснику. У том контексту, расположивост информација у компанији, као и одређивање глобалних марки производа и услуга постаје феномен глобалног тржишта.

Кључне речи: глобализација, политика, систем, међународна конкуренција, комуникацијске технологије, моћ на тржишту