УДК 341.241.6
Библид: 0025-8555, MP, 62(2010)
Vol. 62, No 2, стр. 239-275
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

МЕЂУНАРОДНА УПРАВА НАД ТЕРИТОРИЈАМА

DIMITRIJEVIĆ Duško (Dr Duško Dimitrijević, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

Анализа случајева међународне територијалне управе обухвата резултате научног истраживања о вршењу администрације над стратешки и међународно важним подручјима у периоду после Првог и након Другог светског рата. Сви анализирани случајеви међу којима су мандати Друштва народа, несамоуправне и старатељске територије, генерално узевши „интернационализоване територије” у систему Уједињених нација, упућују да се међународна управа над територијом успоставља поделом власти две или више држава на једном подручју или преносом административних надлежности на неко међународно тело или међународну организацију. По правилу, узрок њиховог настанка је у недовољној зрелости политичких и социјалних услова и неједнакој снази међународних правних субјеката. Трансформација међународних територијалних управа у савременом периоду последица је преображаја система колективне безбедности Уједињених нација који у кризним ситуацијама може да послужи остваривању политичког легитимитета и правног и економског субјективитета територије.

Кључне речи: Међународна територијална управа, Друштво народа, колонијални мандати, Уједињене нације, територије под старатељством, несамоуправне територије, прелазна управа, „интернационализоване територије”.