УДК 339.92:165.5
Библид: 0025-8555, MP, 62(2010)
Vol. 62, No 2, стр. 314-328
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 15 May 2010
Прихваћено: 15 Jun 2010

УСВАЈАЊЕ НОВИХ ЗНАЊА КАО ФАКТОР МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ

ANTEVSKI Miroslav (Dr Miroslav Antevski, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

Рад се бави проблемом усвајања нових знања као кључним фактором развоја и међународне конкурентности. Разлике међу земљама у нивоу БДП у великој мери су узроковане разликама у нивоима технолошког развоја и степену продуктивности. Сектори истраживања и развоја и иновативна активност се јављају као кључне детерминанте раста продуктивности, а тиме и међународне конкурентности нација. Међународна дифузија знања је важан допринос иновацијама у националној држави. Различити канали дифузије знања имају различите развојне потенцијале за земљу домаћина. Сматра се да су СДИ и инвестиције транснационалних корпорација велики потенцијални извор нових технологија и знања за земље домаћине. Што је више технологија донесено у земљу домаћина, већи је опсег за преливање технологија и знања. Такви ефекти могу бити значајни, али они у великој мери зависе од способности земаља домаћина да прихвате и усвоје расположиве технологије и знања.

Кључне речи: дифузија технологије, преливање, иновације, знање, продуктивност, конкурентност