УДК 328.184:061.1
Библид: 0025-8555, MP, 62(2010)
Vol. 62, No 2, стр. 348-384
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Apr 2010
Прихваћено: 15 May 2010

ЛОБИРАЊЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

KORAĆ Srđan (Srđan Korać, istraživač saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), srdjan@diplomacy.bg.ac.rs

Аутор истражује како лобистичке групе, које заступају корпоративне интересе, утичу на исход процеса доношења нормативне регулативе и креирања јавних политика и програма на нивоу ЕУ, те анализира начине на које ови утицаји деформишу плуралистички концепт мрежâ јавне политике у оквирима наднационалног управљања. Огромна финансијска средства која стоје на распологању мултинационалним корпорацијама омогућавају маскирање пословних интереса тзв. фасадним организацијама и групама, (зло)употребу невладиних организација и фондација, довођење у заблуду јавности манипулисањем подацима научних студија и званичних статистика и стицање инсајдерског положаја у саветодавним форумима при Европској комисији. Аутор закључује да утицај корпоративних интереса на политичке одлучиоце на нивоу ЕУ може дугорочно да произведе штетне ефекте на демократски легитимитет институција Уније, па је због тога неопходно успоставити ефикасну институционалну контролу лобистичких активности у Бриселу.

Кључне речи: наднационална јавна политика, мреже јавних политика, јавни интерес, представљање интереса, интересне групе, лобирање, плурализам, Европска уније, Европска комисија, Европски парламент