УДК 341.73
Библид: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 4, стр. 641-677
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1004641S

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Oct 2010
Прихваћено: 15 Nov 2010

ДА ЛИ ЈЕ ДИПЛОМАТИЈА ДАНАС ОДРЖИВА?

STEFANOVIĆ-ŠTAMBUK Jelica (Prof. dr Jelica Stefanović-Štambuk, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu), vzorin@gmail.com

Истраживање питања одрживости дипломатије данас полазно је претпоставило да дипломатија није власништво државе. Ослањањем на потврђена знања да је дипломатија одувек била својина сваке друштвене личности и сваког друштва прво је предузето сабирање показатеља и налаза зашто се данас дипломатија не може ставити на листу такозваних „неодрживих врста”, као што не може ни држава, један од њених територијалних суверених предузетника. Преглед теоријске грађе о условима одрживости дипломатије саопштен је у другом делу рада. Трећи део посвећен је враћању разумевања данашње дипломатије у њено стварно лежиште друштвеног предузетништва и друштвене моћи. Закључна разматрања своде налаз да нови облици дипломатског деловања различитих предузетника грађанског и трговачког друштва као нетериторијалних суверена глобалне владавине не само што чине дипломатију одрживом, него повлаче и промену укорењеног мишљења структуре организације споразумног управљања глобалним пословима.

Кључне речи: дипломатија, дипломатска теорија, владавина, друштвено предузетништво, друштвена моћ, држава, међународно организовање, нетериторијални суверени, невладине организације, Интернет владавина