УДК 336.76(4)
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 1, стр. 7-23
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1101007K

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jan 2011
Прихваћено: 15 Feb 2011

ЕВРОПСКО ОДБРАМБЕНО ТРЖИШТЕ У НАСТАЈАЊУ

KORAĆ Srđan (Srđan Korać, istraživač-saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), srdjan@diplomacy.bg.ac.rs
BULATOVIĆ Aleksandra (Aleksandra Bulatović, istraživač-saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd), abulatovic@sezampro.rs

Рад анализира перспективу изградње заједничког тржишта Европске уније у области војног наоружања и опреме и то са становишта привредних ефеката, успостављања институционалног оквира и унапређења војних капацитета Заједничке безбедносне и одбрамбене политике. Процес стварања јединственог тржишта роба и услуга заобишао је војну индустрију као неприкосновено поље у надлежности националних власти земаља чланица, па услед њене расцепканости ЕУ постепено губи конкурентску способност на глобалном тржишту. Утолико важан корак напред представља успостављање Европског тржишта војног наоружања и опреме као добровољног и правно необавезујућег међувладиног режима, и Кодекса понашања у војним набавкама као документа који предвиђа основна начела функционисања либерализованих војних набавки. Аутори закључују да се увођењем међувладиног режима војних набавки отвара перспектива за остварење уштеда у националним буџетима, јачање конкурентности војне индустрије чланица ЕУ на глобалном тржишту и за изградњу респектабилних војних капацитета за Заједничку безбедносну и одбрамбену политику.

Кључне речи: војне набавке, одбрамбена индустрија, Кодекс ЕУ за војне набавке, Европско тржиште војног наоружања и опреме, Европска одбрамбена агенција, Европска/Заједничка одбрамбена и безбедносна политика