УДК 330.3(430)
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 1, стр. 52-98
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1101052S

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jan 2011
Прихваћено: 15 Feb 2011

НЕМАЧКА И ЕВРОПСКА ПРИВРЕДА

SIMON Jr. György (Dr. György Simon Jr., independent researcher, Corvinus University of Budapest), gsimon@indamail.hu

Немачка је традиционално покретач европске привреде и интеграције. У овом раду аутор настоји да њен економски развој ставља у европски контекст путем његовог упоређења са достигнућима читаве групе развијенијих чланица Европске уније, ЕУ-15, пре садашње глобалне кризе. Аутор примењује методе статистичке анализе, као и моделе математичке економије да би показао комбинирани утицај законитости механизма раста, економске политике и међународних економских односа на дугорочни развој немачке и европске привреде. Разматрајући привредни раст као централни проблем, он истражује факторе његових одступања од стања равнотеже, а такође законитости који утичу на продуктивност и технички прогрес. Његов главни закључак је да текућа економска криза може бити преброђена уз помоћ економске политике оријентисане према расту, која се заснива на интензификацији техничког прогреса и, пре свега, његове креативне компоненте, што би створило повољне услове за побољшање конкурентности.

Кључне речи: привредни раст, европска интеграција, продуктивност, технички прогрес, Немачка