УДК 341.384(497.11)
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 1, стр. 126-159
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1101126D

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Feb 2011
Прихваћено: 15 Mar 2011

ЗАХТЕВИ ПРИПАДНИКА НЕКАДАШЊЕ НЕМАЧКЕ МАЊИНЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ИМОВИНЕ У СРБИЈИ

DIMITRIJEVIĆ Duško (Dr Duško Dimitrijević, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

Развој људских права довео је до актуелизације питања реституције имовине одузете припадницима немачке мањине у државама источне и југоисточне Европе за време и након окончања Другог светског рата. Одузимање имовине, уследило је у циљу консолидације ратом разрушене привреде и опљачканог и унишетног националног богатства од стране нацистичке Немачке и њених ратних сателита. Узимајући у обзир да су одузимањем имовине биле обухваћене разне категорија лица, а не само припадници немачке мањине који су директно или индиректно учествовали у окупацији и агресорском рату против поменутих држава, покретање захтева за реституцију данас у Србији, отвара питања њихове правне и политичке рехабилитације, а потом и ревизије правно-историјских чињеница које у измењеним друштвено-политичким околностима након распада Југославије, могу имати само ограничене импликације на међународноправном плану, укључујући и ефекте у процесу приступања Европској унији.

Кључне речи: Реституција, имовина, немачка мањина, фолксдојчери, Југославија, Србија, Чешка, Европска унија