УДК 338.124.4 :551.24
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 2, стр. 211-236
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1102211N

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Apr 2011
Прихваћено: 15 May 2011

ДА ЛИ ЋЕ ГЛОБАЛНА ЕКОНОМСКА КРИЗА ПОДСТАЋИ СЕИЗМИЧКЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРОМЕНЕ?

NIKOLIĆ Goran (Dr Goran Nikolić, naučni saradnik, Institut za evropske studije, Beograd), goranvnikolic@gmail.com
PETROVIĆ Predrag (Dr Predrag Petrović, istraživač pripravnik, Institut društvenih nauka, Beograd), predragpe@telekom.rs

Рад почиње анализом узрока снажног ребалансирања светске привреде на крају прве деценије 21. века, односно слабљења релативног економског значаја развијених земаља. Анализа се потом фокусира на питање да ли се ствара нова мултиларерална геополитичка позорница и колика је реално повећана улога неких група земаља (БРИК и Г20). Аутори анализирају промене у глобалној финансијској архитектури, дефинисаној у послератној ери под доминантним утицајем САД. Колико ће глобална криза утицати на геополитичку констелацију, као и процена да би америчка доминација, уз лагану дисперзију глобалне моћи, могла опстати, теме су два следећа дела рада. Аутори указују да се код водећих земаља света ниједан од трајних геополитичких елемената није суштински променио од 2007, али да је економска супремација развијених економија значајно умањена у односу на земље у развоју, посебно Кину. Наводи се да лидерство САД није само плод економске и војне надмоћи, већ и релативне атрактивности идеја и вредности на којима оне функционишу. Аутори закључују да је тешко веровати да би снажна геополитичка реконфигурација могла бити узрокована глобалном економском кризом, посебно не у неком средњорочном периоду.

Кључне речи: глобална економска криза, геополитика, привредни раст, Кина, САД