УДК 347.471
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 2, стр. 237-259
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1102237P

Оригинални научни рад
Примљено: 15 May 2011
Прихваћено: 15 Jun 2011

КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА – ПРЕГЛЕД ТЕОРЕТСКИХ ПРИСТУПА

PESALJ Biljana (Dr Biljana Pesalj, Assistant, Faculty of Economics, University of Belgrade), biljana.pesalj@gmail.com

Према теоријама мултинационалних компанија (МНК) заснованим на знању и на мрежи основни извор конкурентских предности МНК је креирање и трансфер знања унутра система МНК. Процеси креирања и трансфера знања екстензивно су обрађени у литератури. Међутим, поједини аспекти су још увек недовољно развијени, као што су на пример механизми контроле и организације као микро основне савремених теорија о МНК. Овај рад има за циљ да пружи преглед литературе савремених теоријских приступа у разматрању конкурентских предности МНК, с становишта управљања предузећем. Применљивост ових концепата се даље разматра у случају филијала МНК које послују у транзиционим економијама, с циљем пружања смерница за будућа емпиријска истраживања.

Кључне речи: мултинационалне компаније, теорија заснована на знању, теорија заснована на мрежи, транзиционе економије