УДК 341.238.001.6
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 3, стр. 343-358
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1103343B

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Aug 2011
Прихваћено: 15 Sep 2011

НОВИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ И МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ: КОРАК НАПРЕД

BAKER Roozbeh (Rudy) B. (Prof. dr Roozbeh (Rudy) B. Baker, gostujući profesor prava na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu; doktorirao pravo na Univerzitetu u Ilinoisu SAD), rudy.baker @yahoo.com

Револуција коју је шездесетих година прошлог века донео бихевиоризам, и која је у потпуности прожела друштвене науке, посебно у области политичких наука и социологије, довела је до незаинтересованости за проучавање институција и њихове структуре. Осамдесетих година јавио се, пак, нови покрет у друштвеним наукама, покрет који је указао на значај централности институционалне анализе у проучавању политике и друштва, и обновио изучавање институција као кључне варијабле. Назван Нови институционализам, овај покрет у великој мери утицао је на усмерење истраживања у политичким наукама и социологији. Нажалост, многи теоретичари и практичари међународних односа су игнорисали Нови институционализам, иако је он дошао до нових сазнања и произвео користан скуп метода који би у сваком смислу могли бити од значаја за теорију међународних односа.

Кључне речи: међународни односи, теорија, политика, Нови институционализам