УДК 341.4:2-484
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 4, стр. 536-566
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1104536J

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Oct 2011
Прихваћено: 15 Nov 2011

МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВОСУЂЕ – ИЗМЕЂУ ПРАВА, ПРАВДЕ, ПОМИРЕЊА И ПРАВА ЖРТАВА –

JOVAŠEVIĆ Dragan (Dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu, Niš), jovas@prafak.ni.ac.rs

Међународна заједница је предвиђала од најстаријих времена, па све до данашњих дана различите облике сарадње у циљу кривичног прогона и кажњавања учинилаца најтежих међународних кривичних дела којима се на најтежи, најгрубљи начин крше правила међународног права и повређују или угрожавању човечност и друга добра заштићена међународним системом правних прописа. Међу тим облицима сарадње најзначајнији је онај вид који се састоји у установљењу и деловању међународних кривичних судова који у интересу правде, у име цивилизованог дела човечанства или просвећених народа воде кривични поступак и изричу казне и друге кривичне санкције учиниоцима међународних кривичних дела. Постоји више врста међународних судских органа, различите правне природе и трајања о чијим карактеристикама, улози и организацији говори овај рад са теоријског и практичног аспекта.

Кључне речи: међународно право, злочини, суд, одговорност, казна