УДК 341.4:502/504:061.1
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 4, стр. 567-582
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1104567B

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Sep 2011
Прихваћено: 15 Oct 2011

ЕКОЛОШКА ПОЛИТИКА ЕУ И ЊЕН КРИВИЧНО-ПРАВНИ ОКВИР

BJELAJAC Željko Đ. (Dr Željko Đ. Bjelajac, vanredni profesor), zdjbjelajac@gmail.com
DAŠIĆ Dragan (Dragan Dašić, predsednik Osnovnog suda u Beranama Republika Crna Gora)
SPASOVIĆ Milovan (Milovan Spasović, istražni sudija Osnovnog suda u Beranama, Republika Crna Gora), milovanspasovic@live.com

Човек је својим деловањем у стремљењу ка квалитетнијим условима зивота, нарочито последњих деценија, угрозио природно окружење, нарушавајући вечиту узајамну, хармоничну и зависну повезаност, односно равнотежу која је владала у живом свету, учинивши и сопствени опстанак неизвесним. Значај заштите животне средине као добра од општег интереса, уграђен је у темељне одреднице политике Европске уније, што коинцидира са трендом изражене еколошке свести на глобалном нивоу. Заштита животне средине путем кривичног права одговор је на експанзију еколошког криминала којим се наноси значајна штета животној средини и здрављу људи.

Кључне речи: животна средина, угрожавање животне средине, заштита животне средине, еколошка политика, еколошки криминал, кривично законодавство