УДК 340.122:005.574
Библид: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 1, стр. 82-102
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1201082M

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jan 2012
Прихваћено: 15 Feb 2012

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ НЕСАВЕСНОГ ВОЂЕЊА ПРЕГОВОРА – УПОРЕДНО-ПРАВНИ ПРИКАЗ

MANIĆ Samir (Samir Manić, asistent na Državnom univerziteta u Novom Pazaru), manicsamir@hotmail.com

Аутор овог рада анализира регулативу института одговорности за несавесно вођење преговора у нормативним актима појединих земаља ЕУ и Балкана. Предмет анализе су и правила понашања страна током преговора која су стварана кроз судску праксу и теорију Швајцарске, Немачке, Француске и Мађарске. Анализом су обухваћена и правила најзначајнијих међународних секундарних извора уговорног права: Принципима европског уговорног права (PECL) и Заједничког појмовног оквира (DCFR). Због посебне улоге у регулисању предуговорних односа у раду је посвећена значајна пажња начелу савесности и поштења.

Кључне речи: одговорност за несавесно вођење преговора, предуговорна одговорност, савесност и поштење