УДК 327.56:061.1
Библид: 0025–8555, 64(2012)
Vol. 64, No 3, стр. 275-302
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1203275T

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jul 2012
Прихваћено: 15 Aug 2012

ПУТ ЗА РЕШАВАЊЕ СУКОБА – УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗАМРЗНУТИХ СУКОБА НА ПРОСТОРУ ОЕБС

TRAPARA Vladimir (Vladimir Trapara, istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs
JONČIĆ Miloš (Istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd), mjoncic@diplomacy.bg.ac.rs

У овом раду аутори упоредно анализирају замрзнуте сукобе на подручју ОЕБС, са циљем да утврде специфичности пута за њихово решавање. Нагласак је на постсовјетским сукобима, док се Косово и Кипар обрађују као помоћни случајеви. За дефиницију замрзнутог сукоба пресудан је несклад између правног и фактичког стања у погледу територијалних промена које су наступиле као последица оружаног сукоба. Отуда је међународно–правни аспект уједно и најважнији у разматрању могућности за решавање ових сукоба. Остали у раду анализирани аспекти су: безбедносни, енергетски, економски и демократски. Закључак који се намеће као заједнички у анализи сваког од ових аспеката је да су САД и Русија кључни актери који утичу на решавање поменутих замрзнутих сукоба, те да ће у одсуству њихове сагласности ови дугорочно остати замрзнути.

Кључне речи: замрзнути сукоби, ОЕБС, постсовјетски простор, Придњестровље, Абхазија, Јужна Осетија, Косово, Кипар, Сједињене Државе, Русија