УДК 327(7+470+570+061.1)
Библид: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 3, стр. 303-325
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1203303J

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jul 2012
Прихваћено: 15 Aug 2012

ОДНОСИ У ТРОУГЛУ САД–ЕУ–РУСИЈА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ГЛОБАЛНЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ

JOVIĆ LAZIĆ Ana (Dr Ana Jović Lazić, istraživač-saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), anajovic@diplomacy.bg.ac.rs

Рад је посвећен објашњењу основних карактеристика, тенденција и перспектива односа у троуглу САД–ЕУ–Русија и њиховом значају и утицају на шири међународни контекст. Ауторка објашњава околности и проблеме са којима се у међусобној сарадњи суочавају САД, ЕУ и Русија, као и утицај ове стратешки важне сарадње на укупне међународне односе. Аутор указује на чињеницу да поред многобројних заједничких интереса, постоје и значајне разлике и противречности како у међународним позицијама, тако и у непосредним и дугорочним циљевима САД, ЕУ и Русије. Истиче се да ће ефикасна борба са низом нових претњи и изазова у свету, у крајњој линији, захтевати реструктурирање односа ЕУ и НАТО-а, као и развој конкретније стратегије за сарадњу САД-а, ЕУ и Русије. При томе би, како се наводи, ЕУ требало да игра значајнију улогу него до сада. Аутор закључује да постоји више неискоришћених могућности за сарадњу између САД–ЕУ–Русија, те да ће утицај Уније у свету зависити и од њене спремности и способности да допринесе решавању међународних безбедносних проблема.

Кључне речи: Европска унија, Руска Федерација, САД, међународни односи