УДК 005.44
Библид: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 3, стр. 326-338
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1203326D

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jun 2012
Прихваћено: 15 Jul 2012

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КАО НЕИЗБЕЖАН ПРОЦЕС?

DUЈIĆ Ivаn (Ivаn Duјić, Magistar pravnih nauka Univerziteta u Beogradu, Master of Science in Latin American Studies at the University of Aberdeen, the United Kingdom; Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), ivan@diplomacy.bg.ac.rs

Тежња људи да освоје простор није била само одраз њихове намере да загосподаре њиме, већ и да га искористе за заснивање вишеструких односа. Од XVII столећа, освојен простор је служио за развој многих форми капитала које су довеле до садашњих форми глобализације. Период колонијалних освајања је представлјао покушај да се огроман простор повеже у једну целину. Резултат тог покушаја је процес глобализације који и далје траје. Након Другог светског рата, процес глобализације је обележен стварањем светског друштва у коме Србија треба да игра конструктивну улогу. Сажимање простор-време и период постмодернизма траже контролу управлјања капиталом на далјину. Светска економска криза подржава процес глобализације у правцу међусобне солидарности.

Кључне речи: простор, капитал, капитализам, глобализација, светско друштво, сажимање простор-време, светска економска криза, Србија